PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată Consiliului

20 iunie 2012

 Întrebare cu solicitare de răspuns scris  adresată Consiliului  Articolul 117 din Regulamentul de procedură Lambert van Nistelrooij (PPE) , Joachim Zeller (PPE) , Iosif Matula (PPE) și Jan Olbrycht (PPE)

Subiect: Aspecte transversale ale negocierilor purtate cu Parlamentul în legătură cu CFM și cu regulamentele privind fondurile structurale
\"\"  Răspuns(uri) 

La 21 mai 2012, Președinția daneză a stabilit un „cadru de negociere” referitor la cadrul financiar multianual 2014-2020 (CFM). Cadrul de negociere conține elemente esențiale care trebuie stabilite în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - TFUE). Acesta se aplică în special chestiunilor care țin de politica de coeziune.

La articolul 312 alineatul (3) din TFUE, se aduc următoarele precizări: „Cadrul financiar stabilește valorile plafoanelor anuale ale alocărilor pentru angajamente pe categorii de cheltuieli și ale plafonului anual de credite pentru plăți. Categoriile de cheltuieli, al căror număr este limitat, corespund marilor sectoare de activitate ale Uniunii”. Același articol cuprinde și următoarea precizare: „Cadrul financiar prevede orice alte dispoziții utile bunei desfășurări a procedurii bugetare anuale”.

1. Ar putea Consiliul explica în ce mod interpretează termenii „orice alte dispoziții utile bunei desfășurări a procedurii bugetare anuale”, care figurează la articolul 312 alineatul (3) din TFUE?

2. Consideră Consiliul că o serie de părți specifice ale cadrului de negociere referitor la CFM 2014-2020, menționate la articolul 177 din TFUE, sunt deja cuprinse în procedura legislativă ordinară?

3. Reunirea aspectelor legate de CFM (care se adoptă conform procedurii de aprobare) cu cele legate de politica de coeziune (care țin de procedura legislativă ordinară) înseamnă că CFM va fi negociat în întregime în conformitate cu procedura legislativă ordinară?

4. Cum concepe Consiliul desfășurarea procesului de negocieri cu Parlamentul pe marginea propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, în condițiile în care unele dintre aspectele evidențiate în acest regulament general, care intră în domeniul de aplicare al procedurii legislative ordinare, sunt incluse și în cadrul de negociere referitor la CFM, care intră în domeniul de aplicare al procedurii de aprobare?